Sure İsimleri


Ölüler Kültü ] Osiris Gizemleri ] Kuran Tercüme Edilebilir mi? ] Kuran Üzerine ] Sure İsimleri ] Recm ] Yasin Suresi ] Sayılar ] [ 3M ] Anzak Törenleri ] Arabalara göre Şoför Karakterleri ] Kadın Mantığı ] İnternet Tehlikelerinden.. ] Femme Fatale ] Var mısın ? ] Bir şehiriçi Otobüs Yolculuğu ] Kültürlü Olmak... ] Kültürlü Olmak: Santral İstanbul ] Rehberlik Anıları 1 ] Rehberlik Anıları 2 ] Pazarcılar ] Eşitlik ] Su Ateş Toprak ] Sütunlar ] Hygia ] Dünyanın Yeni 7 Harikası ] Ayasofya ] Süleymaniye ] SultanAhmet ] Saraylar ] Zelvedeki beton yapı ] GS Lisesinden de Karaktersizler çıkar ]

 

Surelerin Türkçe, Fransızca İsimleri, Sıraları ve Açıklamaları

 

 

Benim Kuran’ı yorumlama gibi bir düşüncem olamaz. Buna karşılık hepimizin bildiği gibi, Peygamberimiz düşünen, kafasını çalıştıran müminler istediği için elinden geldiğince onun arzularına uymaya çalıştım ve aklımın erdiği kadar dinimiz kitabı üzerine kendi sorularıma kendi cevaplarımı üretmeye çalıştım. Eğer paradigmamda bir yanlış var ise, lütfen düzeltmeme yardımcı olunuz.

Aşağıda Kuran surelerinin isimlerini ve günümüz Türkçe'si ile –dilim döndüğünce- açıklamalarını bulacaksınız. 

Bildiğiniz gibi Kuran Hz. Muhammed’in ölümünden sonra birleştirilmiş ve sizler, benim gibi faniler tarafından derlenmiştir. Bu olay sırasında 3 önemli değişiklik yaşanmıştır:

bullet Kuran Sürelerinin başına "Besmele" eklenmesi
bullet Kuran Surelerine isim verilmesi
bullet Kuran Surelerinin iniş sırasının değiştirilmesi

Önce Kuran Sürelerinin başına "Besmele" eklenmesi konusunu incelemeye çalışalım:

Bildiğiniz gibi, tövbe suresi hariç Kuran'ın tüm sureleri "Bismillahirahmannirrahim" diyerek başlar. Acaba bu sözü Allah mı söylemiştir? Yoksa bizim gibi faniler mi eklemiştir? İsterseniz önce 9 Mart 2010 tarihindeki Vatan gazetesinde Süleyman Ateş'e sorulan bir soru ve onun cevabını okuyarak başlayalım:

Besmele ayet değil mi?

SORU: Besmele, Fatiha Suresi’nin ilk ayeti olmasına rağmen imam tarafından sesli olarak söylenmiyor, doğrudan ikinci ayetle başlanıyor. Bunun sebebi nedir? Besmele ayet değil mi? (Okan Gürlek)

CEVAP: Besmelenin ayet olup olmadığı hakkında ihtilaf vardır. Ayet olduğunu söyleyenlerden kimi sadece bir tek ayet olduğunu, her surenin başına sureyi ötekinden ayırmak için konduğunu söyler. Kimine göre besmele Fatiha’nın bir ayetidir. Kimine göre de bağımsız ayettir, Fatiha ayetlerinden değildir. Ebu Hanife bu görüştedir. Besmelenin Fatiha ayetlerine dahil olduğunu söyleyenler de vardır. İşte bu ihtilaftan ötürü besmelenin Fatiha’ya dahil olup olmadığı kuşkuludur. Bu kuşku yüzünden besmele açık değil, gizli okunur. Fatiha ve diğer sureler açık okunur. Fakat besmeleyi Fatiha’ya dahil ayet sayanlar açık okurlar. Ama genel uygulama, besmelenin gizli okunmasıdır.

Yukarıda gördüğünüz gibi:

·  Besmele Kur' an metni içersinde tek bir yerde geçiyor. O da Süleyman' ın adıyla Neml Suresi 27/30:
''Süleyman' dan ve o Rahman-Rahim Allah'ın ismiyle (diye başlıyor)'' Buradaki hakiki bir Kuran Ayetidir, Halbuki surelerin başına sonradan eklenen Besmeleler Kuran' a ait olmadığı için (diğer bir deyimle Kuran' ı tahrif ettiği için yüksek sesle söylenmez ( tıpkı namazın başında Fatiha öncesinde imamın sessiz okuduğu Besmele gibi..((  )

·  Demek ki ayet başındaki Besmeleler Allah' ın kelamı değildir. Bu durumda -iyi niyetli olsa dahi - bu eklenme Kuran'ı tahrif etmekten başka bir şey değil midir?

·  Buna ek olarak, bu eklemelerden dolayı İslam alimleri tarafından Kuran'ın ayetlerinin sayılmasında anlaşmazlığa düşmüşlerdir. Hangisinin haklı olduğunu da bilmemize imkan var mıdır? Buna gerek var mıydı?

·  Tüm surelerde besmele var iken, tövbe suresinde neden yoktur? Bazıları tövbe olduğu için diye söyler; bunun mantığı var mıdır?

Tüm bu nedenlerden dolayı Besmele çok güzel bir cümle olmasına rağmen, Kuran'ın içine fani eller tarafından sokulması nedeni ile lüzumsuz bir harekettir. Bizim Allah'ın kelamını toplayan Kuran'ın anlamını bozmaya hakkımız var mı?

Allah Kuran’ın Lehv-i Mahfuzda saklandığını söylemektedir. Bu bize Kuran’ın şu an Allah’ın katında korunduğunu göstermektedir. Fakat acaba indikten sonra yukarıda belirttiğim işlemler sonrasında ve belki de bilmediğimiz tarihin derinliklerinde kaybolan olaylar sonunda yeryüzündeki Kuran hala korunmakta mıdır?

Burada İhsan Eliaçık’ ın bir yorumunu sizlerle paylaşmak istiyorum: “Kuran indirilirken Allah tarafından korunmuştur, fakat indikten sonra korumayı yapıp yapmadığını Kuran’da belirtmemektedir.” Yani Sayın Eliaçık’ın sözleri benim düşüncelerim ile neredeyse bire bir örtüşmektedir.

İsterseniz inanç konusunu da filozofların Teizm ve Deizm tartışmaları ile karşılaştıralım: Bildiğiniz gibi,

bullet Teizm: Tanrı kâinatı yaratmış ve halen onu yönetmektedir.
bullet Deizm: Tanrı kâinatı yaratmış, fakat ondan sonra kontrol işlevini bırakmıştır.

Ben Teist bir insanım. Allah’a inancım sonsuzdur. O nedenle Teizm ve Deizm tartışması yapmak istemiyorum. Fakat bu düşünceyi Kuran’ın indirildikten sonra derlenmesi sırasında yapılan işlemlerle karşılaştırırsak, kullar kendi bildiklerini yapmamışlar mıdır? Allah’ın kitabında olmayan başlıkları eklememişler midir? Allah’ın vahyettiği ayetlerin iniş sıralarını değiştirerek kitaplaştırmışlar mıdır?

Aşağıda, kul eklentisi sure adlarının Kuran’ın ulviyeti yanında ne kadar basit isimler kaldığını göreceksiniz. Mesela Fatiha “Açılış” demek. Biz Müslimler, Allah’ın yazdığı değil de, kulların suni olarak yaptığı açılış şekline göre mi ibadet etmemiz gerekir?

2. sure Bakara’ dır: Bakara ise, “İnek” demektir. Lakin surede yalnız Musa’nın dağdan indiği anda halkının tapındığını gördüğü altın inekten bahsedilmemektedir ki… Meryem’ in hayatından kesitler vardır, Müminlere öğütler vardır, kadınların hakları ve evlenme süresi vs.. vardır, Bu ismi bu sureye uygun gören(ler) sığ düşünceleri ile sanki yalnız ve en önemli olarak surede inek konusunun tartışıldığını zannederek bu ismi vermişlerdir. Ayrıca Bakara kelimesinin açılışını öğrendiğim sevgili Turgay Tuna’ nın açıklamaları ile veriyorum:

Ba - Ka - Ra : bu şekilde hecelenince  insan ile Yaratan’ ı arasındaki bağdan bahsetmiyor mu ?

bullet Ba: Eski Mısır’ da Ruh değil miydi?
bullet Ka: Eski Mısır’ da Tanrı’ nın insandaki sureti değil miydi?
bullet Ra: Eski Mısır’ daki en önemli Tanrı değil miydi?

Peki, bu üçleme daha sonra Hıristiyanlıkta karşımıza çıkacak olan Teslis’ i (Baba-Oğul-Kutsal Ruh) yansıtmıyor mu?

Son olarak ta Gök Tanrıçası Nut’ un Bakara yani inek anlamına geldiğini hatırlatıp sizleri kendi düşünceleriniz içinde uzun soru dizisiyle baş başa bırakayım…

Bu durumda Kuran’ın bahsettiği inek, Musa’dan çok gerilere giderek, eski Mısır mitolojisindeki yerini almamakta mıdır?

(bakınız: http://www.girgin.org/yazilarim/OlulerKultu.htm )

Şimdi 2. değişiklikten bahsedelim:

Hz. Muhammed’e Sureleri vahyederken Yüce Allah başlarına bir isim koymamıştır. Yani surelerin isimleri daha sonra kullar tarafından yakıştırılmıştır: Bazı kaynaklara göre sure isimleri Peygamberimiz tarafından, diğerlerine göre ise Kuran sureleri derlenirken konulmuştur. Benim saf Müslim olarak sorum şudur: Allah’ın surelerine kulların isim verme hakkı var mıdır?

Hadi isim verdiniz; bu isimler ayetler arasındaki kelimelerden nasıl seçildi?
Daha doğrusu örneğini vermeye çalışacaklarım, neye dayanarak kelimeler arasından cımbızla çekildi?

Bakara Suresinden yukarıda kısaca bahsettik. Yinelemeyeyim. Onun yerine Maide ve diğer bazı Surelerin Diyanetin Mealinden açıklamasını ekleyeyim:

5- MÂİDE SÛRESİ (Medine)

120 ayettir. Sûre, adını 112. ve 114. âyetlerde yer alan “mâide” (sofra) kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca; verilen sözlerin yerine getirilmesi, İsrailoğullarının sözlerinde durmamaları, Hıristiyanların yanlış inançları, dünyaya düşkünlükleri ve yolsuzlukları, Müslümanlar için bazı talimat, uyarı ve dinî hükümler konu edilmektedir.

Allah aşkına, bu surede yemekten, sofradan bahseden kaç ayet var?
Buna karşılık bolca  "verilen sözlerin tutulmaması.... Müslümanlara talimat ve dini hükümler" var: Peki, bu sureye isim verdiklerini sanan zevat, hiç mi doğru yolu gösteren bir kelime bulamadılar da.. acıkmış sefiller gibi sofra kelimesini layık gördüler?

6- EN'ÂM SÛRESİ (Mekke)

Adını, 136, 138 ve 139. âyetlerde yer alan “el-En’âm” kelimesinden almıştır. En’âm, koyun, keçi, deve ve sığır cinsi ehli hayvanları ifade eden bir kelimedir. Sûrede başlıca tevhide, adalete, peygamberliğe, ahirete dair meseleler ile küfrün ve batıl inançların reddi ve bazı temel ahlâk kuralları konu edilmektedir.

Peki, surede bu kadar değerli konulardan bahsedilirken, isminin ehil hayvanlarla ne ilgisi vardır ??

15- HİCR SÛRESİ (Mekke)

99 âyettir. Sûre, adını 80. âyette geçen “Hicr” kelimesinden almıştır. Hicr, Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır. Sûrede başlıca Allah’ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konuları; peygamberlerin, çeşitli zamanlarda azgınlara ve inkârcılara karşı verdikleri mücadeleler çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu sûrede ayrıca ilâhî kitapların kendisiyle kemale erdiği Kuran’ın, her türlü tahriften korunacağı hükmü de yer almaktadır.

Kuranın her türlü değişimden korunacağını belirten - yani en önemli konulardan birini açıklayan- sureye hangi aklı evvel bir yerin adını vermek düşüncesinde(?) bulunmuştur?

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün; fakat ben zamanınızı almamak için uzatmayacağım. İsteyen din kardeşlerimiz en alta ekleyeceğim bölümde, aynı soru işaretleri yaşatan sure isimleri için gene Diyanet' in Mealinden kopyaladığım satırlara bakabilirler.

Gelelim en son ve bana göre en önemli değişikliğe:

Faniler tarafından Allah’ın kitabının surelerinin sıraları değiştirilmiştir.

Aşağıda tüm Kuran Surelerinin şimdiki Kuranda sıralaması ile İniş sırasına göre karşılaştırmasını bulacaksınız:

bullet İlk sure Alak suresi olması gerekirken, iniş sırası değiştirilerek Fatiha Suresi 1. sıraya konulmuştur: yani Fatiha 5. sıradan 1. liğe terfi ettirilmiştir.
bullet Diğer surelerde en uzundan en kısaya sıralanmıştır.
bullet Ama bu uzundan kısaya sıralaması da arada sekteye uğratılmış, bazı kısa sureler uzunların önüne geçirilmiştir. Örneğin: 43 ayet olan Ra'd Suresi 52 ayet olan İbrahim Suresinin önüne, İbrahim Suresi de 99 ayet olan Hicr Suresinin ön tarafına yerleştirilivermiştir!

Burada sormamız gereken soru:

Allah’ın sıralamasını kulların değiştirmeye hakkı var mıdır?

Bence yoktur ve hatta kesinlikle, hiç yoktur!

Bu konudaki diğer örnekleri de aynı şekilde Diyanet' in Mealinden kopyaladığım aşağıdaki satırlarda bulabilirsiniz.

 

SURE ADLARI

SIRA

İSİM

İNİŞ
SIRASI

FRANSIZCA

AÇIKLAMA

1

FATİHA 

5

L’ ENTREE

GİRİŞ

2

BAKARA 

92

LA VACHE

İNEK /SIĞIR

3

ALİ İMRAN  

94

LA FAMİLLE D’ AMRAM

İMRAN AİLESİ

4

NİSA  

98

LES FEMMES

KADINLAR

5

MAİDE  

110

LA TABLE SERVİE

SOFRA

6

EN’AM  

55

LES BETES

EHİL HAYVANLAR

7

A’ RAF  

39

LES FRANGES ?

YÜKSEK YERLER, YÜKSEK MEVKİLER

8

ENFAL  

93

LE BUTİN

GANİMET

9

TEVBE  

113

LA REPENTANCE

TÖVBE

10

YUNUS  

51

JONAS

 

11

HUD  

52

HOUD

 

12

YUSUF  

53

JOSEPH

 

13

RA’ D  

87

LE TONNERRE

GÖK GÜRÜLTÜSÜ

14

İBRAHİM  

72

ABRAHAM

 

15

HİCR 

54

AL-HIJR

HİCR

16

NAHL  

70

LES ABEILLES

ARI(LAR)

17

İSRA  

50

LE VOYAGE NOCTURNE

GECE YÜRÜTMEK / GECE YOLCULUĞU

18

KEHF 

69

LA CAVERNE

MAĞARA

19

MERYEM 

44

MARİE

 

20

TAHA 

45

TA HA

 

21

ENBİYA 

73

LES PROPHETES

PEYGAMBERLER

22

HAC 

88

LE PELERİNAGE

 

23

MÜMİNÚN 

74

LES CROYANTS

İNANANLAR

24

NUR  

102

LA LUMİERE

IŞIK

25

FURKAN 

42

LE CRITERE

İYİ VE KÖTÜYÜ BİRBİRİNDEN AYIRAN

26

ŞUARA 

47

LES POETES

ŞAİRLER

27

NEML 

48

LES FOURMIS

KARINCA (LAR)

28

KASAS 

49

LE RECIT

KISSA (LAR)

29

ANKEBÚT 

85

L’ ARAIGNEE

ÖRÜMCEK

30

RUM 

84

LES ROMAINS

ROMALILAR

31

LUKMAN  

57

LOQMAN

 

32

SECDE  

75

LE PROSTERNEMENT

 

33

AHZAB  

97

LES LIGUES

GRUPLAR / HİZİPLER TOPLULUĞU

34

SEBE  

58

LES SABA

SABALILAR

35

FATIR 

43

LE CREATEUR

YARATAN / YOKTAN VAR EDEN

36

YASİN 

41

YA SİN

 

37

SAFFAT 

56

LES RANGS

SAFLAR / SIRA SIRA DİZİLENLER

38

SAD 

38

ÇAD

 

39

ZÜMER 

59

LES GROUPES

GRUPLAR / ZÜMRELER

40

MÜMİN 

60

LE CROYANT

İNANAN

41

FUSSILET 

61

LES EXPLICITES   

GENİŞÇE AÇIKLANDI

42

ŞÚRA 

62

LA DELIBERATION

DANIŞMA / MÜZAKERE / MÜTAALA

43

ZÜHRUF 

63

L’ ORNEMENT

DÜNYA HAYATININ GEÇİCİ MENFAATİ /
TEZYİNAT= BEZEME

44

DÜHAN  

64

LA FUMEE

DUMAN

45

CASİYE 

65

L’ AGENOUILLEE

DİZ ÜSTÜ ÇÖKEN  

46

AHKAF 

66

AL AHKAF

UZUN VE KIVRIMLI KUM YIĞINLARI /
AD KAVMİNİN YAŞADIĞI YEMEN BÖLGESİ

47

MUHAMMED 

99

MAHOMET

 

48

FETİH 

109

LA VICTOIRE

ZAFER

49

HUCURAT 

105

LES CHAMBRES

ODALAR

50

KAF  

34

QAF

 

51

ZARİYAT 

67

LES DISPERSEURS

ESİP SAVURAN RÜZGÂRLAR 

52

TUR 

76

LA MONTAGNE

DAĞ

53

NECM 

23

L’  ETOILE

YILDIZ

54

KAMER 

37

LA LUNE

AY

55

RAHMAN  

89

LE MISERICORDIEUX

BAĞIŞLAYAN?

56

VAKIA  

46

L’ ECHEANTE

OLAY / ahiret gününü belirtiliyor

57

HADİD 

112

LE FER

DEMİR

58

MÜCADİLE 

104

LA PLAIDOIRIE

TARTIŞMA / MÜNAKAŞA 

59

HAŞR 

95

LE RASSEMBLEMENT

TOPLAMA / TOPLANMA

60

MÜMTEHİNE 

111

L’ EXAMINEE

İMTİHAN ED(İL)EN (KADIN)

61

SAFF 

108

LE RANG

SAF / SIRA / DİZİ

62

CUM(U)A 

96

LE VENDREDİ

CUMA

63

MÜNAFIKÚN 

103

LES HYPOCRITES                

İKİYÜZLÜLER / RİYAKÂRLAR

64

TEĞABÜN 

107

LA DUPERİE RECİPROQUE 

ALDANMA

65

TALAK 

100

LA REPUDİATİON

BOŞAMA(K)

66

TAHRİM 

106

L’ INTERDICTION

HARAM KILMA(K)

67

MÜLK 

77

LE REGNE

ALLAH HÜKÜMRANLIĞI 

68

KALEM 

2

LE CALAME

 

69

HAKKA 

78

L’ INELUCTABLE

KAÇINILMAZ / (MUTLAKA GERÇEKLEŞECEK)
KIYAMET

70

MEARİC 

79

LES DEGRES

YÜKSELME (YOLLARI)

71

NÚH 

71

NOE

 

72

CİN 

40

LES DJINS

 

73

MÜZEMMİL 

3

L’ ENVELOPPé

ÖRTÜNMÜŞ / BÜRÜNMÜŞ

74

MÜDDESİR 

4

COUVERT D’UN MANTEAU

ÖRTÜNMÜŞ / BÜRÜNMÜŞ

75

KIYAME(T) 

31

LA RESURRECTION

 

76

İNSAN 

90

L’ HOMME

 

77

MÜRSELAT 

33

LES ENVOYES

GÖNDERİLENLER

78

NEBE 

80

L’ ANNONCE

HABER 

79

NAZİAT 

81

CELLES QUI TIRENT?     

RUHLARI ÇEKİP BEDENDEN
ALAN (MELEK) LAR

80

ABESE 

24

ILS SONT RENFROGNES

YÜZÜNÜ EKŞİTTİ(LER)

81

TEKVİR 

7

L’ OBSCURCISSEMENT

DÜRMEK / (GÜNEŞİN) KARARMASI?

82

İNFİTAR 

82

LE CIEL FENDU

(GÖK) YARILMA SI

83

MUTAFFİFİN 

86

LES FRAUDEURS

(TARTIDA) HİLEKÂRLAR

84

İNŞİKAK 

83

LA DECHIRURE

YARILMA

85

BÜRÚC 

27

LES CONSTELLATIONS

BURÇLAR

86

TARIK 

36

L’ ETOILE DU SOIR

GECE GELEN / ŞİDDETLE ÇARPAN

87

A’ LA 

8

LE TRES-HAUT

EN YÜCE

88

ĞAŞİYE 

68

L’ ENVELOPPANT

ÖRTEN / KAPLAYAN

89

FECR 

10

L’ AUBE

TANYERİ / FECR VAKTİ

90

BELED 

35

LA VILLE

ŞEHİR, BELDE

91

ŞEMS 

26

LE SOLEIL

GÜNEŞ

92

LEYL 

9

LA NUIT

GECE

93

DUHA 

11

LA MATINEE

KUŞLUK VAKTİ

94

İNŞİRAH  

12

L’ OUVERTURE

(ÖĞRENMEK İÇİN) GÖĞSÜN AÇILIŞI / GENİŞLEME

95

TİN 

28

LE FIGUIER

İNCİR (AĞACI)

96

ALAK 

1

LE CAILLOT

ASILAN / (GÖMÜLÜ) TUTUNAN

97

KADİR 

25

LE DECRET

AZAMET 

98

BEYYİNE 

101

LA PREUVE

KANIT / DELİL

99

ZİLZAL 

91

LE TREMBLEMENT DE TERRE

ZELZELE / SARSINTI

100

ADİYAT 

14

CELLES QUI GALOPENT     

HIZLI KOŞAN ATLAR

101

KAARİA 

30

LA FRAPPANTE

VURAN / ÇARPAN 

102

TEKASÜR 

16

LA CONCURRENCE?

MAL, MÜLK ÇOKLUĞUYLA ÖVÜNME

103

ASR 

13

L’ INSTANT

ÇAĞ, UZUN ZAMAN, İKİNDİ VAKTİ

104

HÜMEZE 

32

LE CALOMNIATEUR

İNSANLARI ARKADAN ÇEKİŞTİREN

105

FİL 

19

L’ ELEPHANT

 

106

KUREYŞ 

29

LES QORAISH

 

107

MAÚN 

17

L’ AIDE

YARDIM / ZEKÂT

108

KEVSER 

15

L’ ABONDANCE

BEREKET / HAYIR

109

KAFİRÚN 

18

LES INCROYANTS

İNKÂRCILAR / 

110

NASR 

114

LE SECOURS

YARDIM

111

TEBBET 

6

LA CORDE ??

AH ETME / KURUSUN / KAHROLSUN

112

İHLAS  

22

L’ UNICITE  

ALLAH’ A İÇTENLİKLE BAĞLANMA

113

FELAK 

20

L’ AURORE

SABAH AYDINLIĞI

114

NAS 

21

LES HOMMES

İNSANLAR

Şimdi beni en çok düşündürten konuya geldik: Aslında 1. sırada olması gereken Alak suresinin ilk ayeti ne der?

"Yaratan Rabbinin adıyla oku!"

Yani oku, öğren, bilgi sahibi ol!

Gelelim 2. sırada inen Kalem suresine: Kalem Suresinin ilk ayeti ne der?

"Nun! Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına"

Yani oku, öğren, bilgi sahibi ol ve bildiklerini başkalarına öğret!

Zaten peygamberimiz bilgi konusunda ne demiştir?

"İlim Çin' de olsa dahi arayınız!" İşte ben de onun yapmaya çalışıyorum. Çünkü Kuranın asıl ve ilk vermek istediği mesaj okumamız, öğrenmememiz, bilinçlenmemiz ve başkalarına öğretmemiz, hatta başkalarını da bilinçlendirmemiz üzerine kuruludur.

Halbuki yukarıda açıklamaya çalıştığım nedenlerle, ulema takımı kafası çalışan müminleri istememekte, halkı koyun sürüsüne benzetip, gütmeye çalışmışlardır ve hala... çalışmaktadırlar.. Fatiha suresi ile açılış yapılmış, inek suresi ile devam edilmiştir ne yazık ki..

Herkesin düşüncesinde olduğu gibi, benim fikirlerimde de yanlışlar olabilir, ama tüm paradigmam iyi insan, güzel Müslüman ve İslam, akıllı (zeki değil!) ve bilinçli birey üzerine kuruludur. Bu düşünce çizgisinde olan herkesin fikirlerini zevkle tartışırım, ama bağnaz ve ön yargılı kişilerle değil tartışmak, konuşmaya bile girmem.. Çünkü ne yazık ki toplumumuz tartışma ile kavgayı birbirine karıştırıyor, sesini yükseltince haklı olduğunu kanıtlamış olacağını sanıyor.. Halbuki, naçiz ben, -akademik düşünce tarzımla- Kuranı pozitif yönde yorumlamaya ve etrafa yaymaya çalışıyorum.. 

Bu konuda bir  Almancı arkadaşımın anısını ile yazımı noktalamak istiyorum:

Bahsettiğim dostum, sonradan Müslüman olmuş bir Alman ile Türkiye'  de bir camide cuma namazı kılarlar. Namazdan önce caminin hafızı, Kurandan ayetler okumakta, bizim cahil halkımızın bir kısmı da hafızın dokunaklı okuyuşundan etkilenerek gözyaşı dökmektedir. Alman Müslüman, önce şaşkın gözlerle etrafına bakar, sonra kendini tutamaz, gülmeye başlar. Etraftaki halk bozulur, "Bu kefere buraya niye geldi?" "Bizimle neden dalga geçiyor?" diye arkadaşa, o da Alman' a sorar tabii.

Aldığı cevap çok ilginçtir:

"Neden gülmemeyim? Siz okunan ayetlerin anlamını biliyor musunuz?"

"Hayır" der tabii bizim Türk Müslümanlar.

"O zaman ben söyleyeyim" der Alaman Müslüman:

"Bunlar Bakara Suresinin 220-237 ayetleridir ve genelde kadınlarla adet halindeyken ilişkide bulunmamamız gerektiğini anlatır.. Siz bu ayetleri dinlerken ağlarsanız, ben size gülmemeyim de ne yapayım?"

İşte, Fatiha Suresi ile başlayan ve ulemaların sizi/bizi yönlendirmeye çalıştığı günümüz Türkiye Müslümanlığının acı durumu.. Sonradan Müslüman olmuş Alman, en azından ayetlerin anlamını biliyor ve ona göre yorum yapıyor...

İşte bizdeki ibadet şekli budur!

Yani şeklen ibadet yapıyoruz!

İmam hatip okullarında bile öğrencilere Kuran yalnız ezber olarak öğretiliyor! Anlamını öğrenmelerine izin verilmiyor! Bu okullardan çıkanlar da doğal olarak koyun gibi hafız vazifesi görüyorlar ancak, yoksa imam anlamında önderlik edecek insanlar yetişmiyor bu okullardan!

Ya siz ne yapıyorsunuz?

Dr. Ahmet Girgin

Eylül 2010

Diğer Sureler üzerine Diyanet Mealinden kısa notlar ( Artık yukarıdaki yazdıklarımın ışığında yorumu size bırakıyorum):

4- NİS SÛRESİ (Medine) “Nis┠kadınlar demektir.

176 âyettir. Sûre, özellikle kadın haklarından, onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır.  

9- TEVBE SÛRESİ (Son iki âyet hariç Medine döneminde)

Sûre, adını Allah’ın kullarının tövbesini kabul edeceğini bildirdiği 104. âyetten almıştır. İlk âyette geçen “berâet” kelimesinden dolayı sûreye Berâe sûresi adı da verilmiştir. Başında besmele olmayan tek sûredir. Sûrenin başına besmelenin yazılmamış oluşunu bazı bilginler, onun bir önceki sûrenin devamı mahiyetinde oluşu ile açıklamışlardır. Sûrede başlıca, yaptıkları antlaşmalara bağlı kalmayan düşmanlarla ilişkilerin kesilmesi, antlaşmalara bağlı kalanlara karşı ise antlaşmalara bağlı kalınmasının gerekliliği; Kuran’ın Müslümanlar üzerinde oluşturduğu etki ve Hz. Peygamber’in müslümanlar adına duyduğu endişe söz konusu edilmektedir.

12- YÛSUF SÛRESİ (Mekke)

111 âyettir. Bu sûrede Yûsuf Peygamberin hayatta karşılaştığı sıkıntılar ve bunlara sabrederek nasıl başarıya ulaştığı anlatılmakta ve inananlar için faydalı öğütler, önemli mesajlar verilmektedir. Kuran’da baştan sona kadar bir tek konuyu anlatan tek sûre budur.

13- RA'D SÛRESİ (Mekke)

43 âyettir. Sûre, adını 13. âyette geçen “Ra’d” kelimesinden almıştır. “Ra’d” gök gürültüsü demektir. Sûrede başlıca Allah’ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilmek ve hesap ile müşriklerin İslâm hakkında ortaya attıkları şüpheler konu edilmektedir.

14- İBRÂHİM SÛRESİ (Mekke)

52 âyettir. İçinde Hz. İbrahim’den ve ailesinden söz edildiği için bu adı almıştır. Sûrede başlıca imanın temel konuları olan Allah’a iman, peygamberlere iman, öldükten sonra dirilme ve hesap ele alınmaktadır.

16- NAHL SÛRESİ (Mekke)

128 âyettir. Sûre, adını 68. âyette geçen “en-Nahl” kelimesinden almıştır. “en-Nahl” bal arısı demektir. Sûrede başlıca, kâinatta Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren deliller, vahiy, öldükten sonra dirilme gibi konular yer almaktadır. Bal arısı ve ….

17- İSRÂ SÛRESİ (26,32,33 ve 57. âyetler ile 73-80. âyetler Medine, diğerleri Mekke)

111 âyettir. Sûre, adını ilk âyetin konusu olan “İsr┠olayından almıştır. “Geceleyin yürütmek” anlamına gelen “İsrâ”, Mîrac yolculuğunda, Hz. Peygamberin bir gece, Mekke’den Kudüs’e götürülmesini ifade eder. Sûrenin diğer bir adı da “Benî İsrâil Sûresi”dir.

19- MERYEM SÛRESİ (Mekke)

98 âyettir. Bazı tefsir bilginlerine göre 58 ve 71. âyetler Medine döneminde inmiştir. Sûre, Meryem’in, oğlu İsa’yı nasıl dünyaya getirdiğini anlattığı için bu adla anılmıştır. Sûrede başlıca, tevhit inancını yerleştirmek amacıyla bazı peygamberlerin kıssaları ve kıyamet sahneleri konu edilmektedir.

20- TÂ HÂ SÛRESİ (Mekke)

135 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan harflerden almıştır. Sûrede, Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara gösterdiği doğru yolun temel gerçeklerine işaret edilmekte, Hz. Peygamber teselli edilerek peygamberlik görevini mutlaka en güzel şekilde başaracağı müjdelenip kendisine karşı çıkanların uğrayacağı sonuçlar izah edilmektedir.

21- ENBİYÂ SÛRESİ (Mekke)

112 âyettir. “Enbiyâ”, peygamberler demektir. Sûre, temel konu olarak peygamberlerden, onların tevhit davası uğrunda verdikleri mücadelelerden bahsettiği için bu adı almıştır

22- HAC SÛRESİ (Âyetlerinin çoğu Mekke’de, bir kısmı ise Medine)

78 âyettir. Hac ibadetinden bahsettiği için bu adı almıştır. Sûrede ayrıca kıyamet gününün dehşetinden, kıyamet günü yaşanacak sahnelerden, cihattan ve helâk edilmiş eski toplumlardan söz edilmektedir.

24- NÛR SÛRESİ (Medine)

64 âyettir. Adını, 35. âyette geçen “nûr” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca; bireysel ve toplumsal hayatla ilgili çeşitli hüküm ve prensipler, özellikle aile hayatına dair esaslar yer almaktadır.

26 - ŞU'ARÂ SÛRESİ (Mekke)

227 âyettir. Sûre, adını 224. âyette geçen “eş-Şu’ar┠kelimesinden almıştır. “Şu’ar┠şairler demektir. Sûrede başlıca Mûsâ, İbrahim, Nûh, Hûd, Salih ve Şu’ayb peygamberlerin kıssaları dile getirilmekte; müşriklerin, Kuran’ın vahiy dışı bir kaynağa dayalı olduğu iddialarına karşılık, onun bir vahiy eseri olduğu vurgulanmakta, söz konusu kaynakların Kuran üzerinde hiçbir etkisinin bulunamayacağı ifade edilmektedir.

27 - NEML SÛRESİ (Mekke)

93 âyettir. Sûre, adını 18. âyette yer alan “en-Neml” kelimesinden almaktadır. Neml, karınca demektir. Sûrede başlıca, Süleyman peygamber ve Sebe’ melikesi, Belkıs kıssası ile Salih ve Lût peygamberler konu edilmekte, ayrıca müminlerin kurtuluşa ereceği, İslâm karşıtlarının kötü akıbetleri, öldükten sonra dirilmek ve kıyamet dile getirilmektedir.

28- KASAS SÛRESİ (Mekke)

88 âyettir. Sûre, adını 25. âyette geçen “el-Kasas” kelimesinden almıştır. Kasas, kıssalar anlamında olup Kuran’da geçen kıssa ve olaylar için kullanılır. Sûrede başlıca Hz. Mûsâ’nın çocukluğunu, peygamber oluşunu, Musevîleri Mısır’dan çıkarmasını ve Firavun ile ordusunun boğulmasını kapsayan süreç anlatılmaktadır. Ayrıca küfre saplanıp maddî servet ve kudrete bel bağlamanın kötü akıbetini vurgulamak üzere Kârûn kıssasına yer verilmektedir.

29- ANKEBÛT SÛRESİ (Mekke)

69 âyettir. Sûre, adını 41. âyette geçen “el-Ankebût” kelimesinden almıştır. Ankebût, örümcek demektir. Sûrede başlıca, Allah’ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme gibi temel inanç konuları ile Nûh, İbrahim, Lût ve Şu’ayb gibi peygamberlerin ibret dolu kıssaları konu edilmektedir. Yine Âd ve Semûd gibi kavimlerle Kârûn ve Hâmân gibi tarihin azgın liderlerinin başlarına gelenlere dikkat çekilmektedir.

30- RÛM SÛRESİ (Mekke)

60 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “er-Rûm” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca kıyametin hâllerinden, Allah’ın kudretine ve birliğine delalet eden kevnî meseleler ile Kureyş kabilesinin İslâm’a karşı olumsuz tutumu konu edilmiştir.

35- FÂTIR SÛRESİ (Mekke)

45 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “Fâtır” kelimesinden almıştır. Fâtır, yaratan, yoktan var eden demektir. Yine ilk âyette geçen “el-Melâike” kelimesinden dolayı “Melâike sûresi” diye de anılır. Sûrede başlıca, Allah’ın varlığına ve birliğine işaret eden kâinat olayları, öldükten sonra dirilme, Allah’ın nimetleri ve mü’minle kâfir arasındaki fark konu edilmektedir.

36- YÂSÎN SÛRESİ (Mekke)

83 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan “Yâ-Sîn” harflerinden almıştır. Sûrede başlıca insanın ahlâkî sorumlulukları, vahiy, Hz. Peygamber’i yalanlayan Kureyş kabilesi, Antakya halkına gönderilen peygamberler, Allah’ın birliğini ve kudretini gösteren deliller, öldükten sonra dirilme, hesap ve ceza konu edilmektedir.

37- SÂFFÂT SÛRESİ (Mekke)

182 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “es-Sâffât” kelimesinden almıştır. Sâffât, sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar demektir. Sûrede başlıca, meleklerden, cinlerden, kıyamet ve ahiret olaylarından söz edilmekte; Nûh, İbrahim, İsmail, İshak, Mûsâ, Hârun, İlyas, Lût ve Yûnus peygamberin kıssalarına yer verilmektedir.

38- SÂD SÛRESİ (Mekke)

88 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “Sâd” harfinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın birliği, müşriklerin inkârları ve sapıklıkları sebebiyle azabı hak etmiş oldukları, Davûd, Süleyman, Eyyüp, İbrahim, İshak, İsmail, el-Yesa’ ve Zülkifl peygamberlerin kıssaları, Davûd peygamberin hakemliği ve Hz. Peygamberin temel görevi konu edilmektedir.

39- ZÜMER SÛRESİ (Mekke)

75 âyettir. Sûre, adını 71 ve 73. âyetlerde geçen “Zümer” kelimesinden almıştır. Zümer; zümreler, gruplar demektir. Sûrede başlıca, göklerde ve yerde Allah’ın birliğini gösteren deliller, mü’minlerin cennete, kâfirlerin cehenneme sevk edilecekleri konu edilmekte; kullar, ölüm gelip çatmadan Allah’a yönelmeye çağrılmaktadır.

40- MÜ'MİN SÛRESİ (56 ve 57. âyetler hariç Mekke)

85 âyettir. Sûre, adını 28. âyette geçen “mü’min” kelimesinden almıştır. Mü’min inanan kimse demektir. Âyette sözü edilen mü’min, Firavun ailesinin; gizlice iman eden ve çevresindekileri hakka yönlendirmeye çalışan bir ferdidir. Ayrıca sûre, Allah’ın sıfatlarından biri olan ve 3. âyette geçen “ğâfir” kelimesinden dolayı “Ğâfîr sûresi” diye de anılmaktadır. “Ğâfir”, bağışlayan demektir. Sûrede başlıca, Allah’ın birliğini gösteren bazı delillere yer verilerek kıyametle ilgili tasvirler yapılmaktadır.

41- FUSSİLET SÛRESİ (Mekke)

54 âyettir. Sûre, adını üçüncü âyette geçen ve Kur’an âyetlerini niteleyen “fussilet” ifadesinden almıştır. “Fussilet”, “genişçe açıklandı” demektir. Sûre, ayrıca “Hâ Mîm es-Secde” diye de anılır. Sûrede başlıca hakka davet, batılda ısrar edenlerin uyarılması, vahyin insanlar üzerindeki ahlâkî ve manevî etkileri konu edilmektedir.

42- ŞÛRÂ SÛRESİ (Mekke)

53 âyettir. Sûre, adını 38. âyette geçen “Şûr┠kelimesinden almıştır. Şûrâ, danışma demektir. Sûrede başlıca Müslümanların işlerini kendi aralarında danışma yoluyla yürüttükleri, ayrıca kâinatta Allah’ın birliğini gösteren deliller ve kıyamet gününün hâlleri konu edilmektedir.   

43- ZUHRUF SÛRESİ (Mekke)

89 âyettir. Sûre, adını 35. âyette geçen “Zuhruf” kelimesinden almaktadır. Zuhruf; yaldız, mücevher, dünya hayatının geçici menfaati anlamlarına gelir. Sûrede başlıca tevhit, iman ve vahyin getirdiği hakikatler ile insanların bu hakikatlere ters düşecek şekilde sırf geçici dünya menfaatlerine bağlanarak sergiledikleri çelişki vurgulanmakta, batıla karşı çıkan ve hakkı tutan şahsiyetler olarak İbrahim, Mûsâ ve İsa peygamberlerden söz edilmektedir.

44- DUHÂN SÛRESİ (Mekke)

59 âyettir. Sûre, adını onuncu âyette geçen “duhân” kelimesinden almıştır. Duhan, duman demektir. Sûrede başlıca, Kur’an’ın indirilişi, müşriklerin ona karşı tutumu, Firavun ve halkının başlarına gelen azaplar, Kureyş’in Hz. Peygamberi yalanlaması, iyilerin ve kötülerin karşılaşacakları akıbet konu edilmektedir.

45- CÂSİYE SÛRESİ (Mekke)

37 âyettir. Sûre, adını 28. âyette geçen “Câsiye” kelimesinden almıştır. Câsiye, diz üstü çöken demektir. Sûrede başlıca, Kur’an’ın indirilmesi, dış âlemde Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren deliller, Allah’ın kullarına bahşettiği nimetler, İsrailoğullarının kendilerine verilen nimetlere inkâr ve isyanla karşılık vermeleri konu edilmektedir.

46- AHKÂF SÛRESİ (Mekke)

35 âyettir. Sûre, adını 21. âyette geçen “Ahkâf” kelimesinden almıştır. Ahkâf, sûrede sözü edilen “Âd” kavminin yaşadığı Yemen’de bir bölgenin adı olup, uzun ve kıvrımlı kum yığınları demektir. Konusu itibariyle bir önceki sûrenin devamı niteliğindedir.

47- MUHAMMED SÛRESİ (Medine)

38 âyettir. Sûre, adını Peygamber Efendimizin, ikinci âyette geçen adından almıştır. Sûre, ayrıca yirminci âyette geçen “el-Kıtâl” kelimesinden dolayı “Kıtâl sûresi”, diye de anılmaktadır. Sûrede temel konu cihat olmak üzere başlıca, savaş, esirler, ganimetler ve münafıkların durumu konu edilmektedir.

48- FETİH SÛRESİ (Medine)

29 âyettir. Sûre, adını 1, 18 ve 27. âyetlerde geçen “fetih” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, hicretin altıncı yılında Hz. Peygamber ile Mekke’li müşrikler arasında gerçekleşen Hudeybiye antlaşması, cihad, savaştan geri kalan münafıklar ve Mekke’nin fethedileceği müjdesi konu edilmektedir.

55- RAHMÂN SÛRESİ (Mekke)

78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın nimetleri, birliğini ve kudretini gösteren kâinat delilleri ve günahkârların kıyamette karşılaşacakları korku ve şiddet konu edilmektedir.

57- HADÎD SÛRESİ  (Medine)

29 âyettir. Sûre, adını 25. âyette geçen “el-Hadîd” kelimesinden almıştır. Hadîd, demir demektir. Sûrede başlıca, tüm kâinatın Allah’a ait olduğu ve kâinatta dilediği gibi tasarruf edeceği, Allah’ın dinini yüceltmek için can ve mal ile mücadelenin gerekliliği, dünya hayatının geçiciliği ve aldatıcılığı konu edilmektedir.

58- MÜCÂDELE SÛRESİ (Medine)

22 âyettir. Sûre, adını ilk âyette sözü edilen olaydan almıştır. “Mücâdele”, münakaşa etmek, tartışmak demektir. Bir adamın “zıhâr” yaptığı karısı, Hz. Peygambere gelerek onu şikâyet etmiş ve Hz. Peygamberle de tartışmıştı. Sûrede başlıca, zıhar, zıhar kefareti gibi bazı dînî hükümler ile birtakım görgü kuralları ve müminlerin inanmayanlara karşı takınmaları gereken tavır konu edilmektedir.

61- SAFF SÛRESİ (Medine)

14 âyettir. Sûre, adını 4. âyette geçen “saff” kelimesinden almıştır. Saff, sıra, dizi demektir. Sûrede başlıca, Allah yolunda cihadın fazileti konu edilmektedir.

62- CUM'A SÛRESİ (Medine)

11 âyettir. Sûre, adını 9. âyette geçen “el-Cumu’a” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Hz. Muhammed’in peygamber olarak gönderilişi, Yahudilerin Allah’ın dininden yan çizmeleri ve Cuma namazı ile ilgili bazı hükümler konu edilmektedir.

68- KALEM SÛRESİ (Mekke)

52 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Kalem” kelimesinden almıştır. “Nûn” sûresi diye de anılır. Sûrede başlıca, Hz. Muhammed’in peygamberliğinin ispatı ve müminler ile kâfirlerin akıbetleri konu edilmiştir

73- MÜZZEMMİL SÛRESİ (Mekke)

20 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Müzzemmil” kelimesinden almıştır. Müzzemmil, örtünüp bürünen demektir. Sûrede başlıca, Hz. Peygamberin ibadet ve itaat hayatı konu edilmiştir.

74- MÜDDESSİR SÛRESİ (Mekke)

56 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Müddessir” kelimesinden almıştır. Müddessir, tıpkı bir önceki sûrenin adı olan müzzemmil gibi, örtünüp bürünen demektir. Sûrede başlıca, Hz. Peygamberin tebliğ ve davetle görevlendirilmesi, müşriklerin ona karşı çıkması ve onların cehennemle uyarılması konu edilmektedir.

76- İNSAN SÛRESİ (Medine)

31 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “insan” kelimesinden almıştır. Aynı âyette geçen “ed-Dehr” kelimesinden dolayı Dehr sûresi diye de anılır. Dehr, zaman demektir. Sûrede başlıca, ahiret hayatıyla ilgili meseleler ve özellikle takva sahiplerinin cennette kavuşacakları çeşitli nimetler konu edilmektedir

84- İNŞİKÂK SÛRESİ (Mekke)

25 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan “İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmak demektir.

95- TÎN SÛRESİ (Mekke)

8 âyettir. Tîn, incir demektir.

96- ALÂK SÛRESİ (Mekke)

19 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “alak” kelimesinden almıştır.

100- ÂDİYÂT SÛRESİ (Mekke)

11 âyettir. Âdiyât, hızlı koşan atlar demektir.

101- KÂRİ'A SÛRESİ (Mekke)

11 âyettir. “Kâri’a”, vuran, çarpan, kapıyı çalan, yürekleri hoplatan şey demektir. Burada, kıyamet gününü ifade etmektedir.

109- KÂFİRÛN SÛRESİ (Mekke)                          

6 âyettir. “Kâfirûn”, inkârcılar demektir.

112- İHLÂS SÛRESİ (Mekke)

4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah’a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlâslı bir mümin olacağı için sûre bu adla anılmaktadır.

113- FELÂK SÛRESİ (Medine)

5 âyettir. Felâk, sabah aydınlığı demektir.

114- NÂS SÛRESİ (Medine)

6 âyettir. Nâs, insanlar demektir.

 
 

Dr. Ahmet Girgin'in Göz Hastalıkları Sitesi